ข้ามไปที่เนื้อหา

Product Terms and Conditions

ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2567 สําหรับผู้ใช้จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB)

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์

วิธีอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และเพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อกำหนดที่ถูกต้องกับกรณีของท่านได้ง่ายขึ้น เราจึงได้จัดทำข้อกำหนดขึ้นดังนี้:

1. ข้อกําหนดทั่วไปที่ใช้กับทุกพื้นที่ และ

2. ข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทของโฆษณาและงบโฆษณา (Ad Budget) ซึ่งท่านจะต้องอ่านโดยจะขึ้นอยู่กับกรณีของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ก. ประเภทของโฆษณาที่้เปิดให้บริการ (ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขของโฆษณาที่เกี่ยวข้อง) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งงานนั้นเป็นตำแหน่งงานในพื้นที่ใด และ

ข. ประเภทของงบโฆษณาที่มีเปิดให้บริการ (ตลอดจนข้อกําหนดและเงื่อนไขของงบที่เกี่ยวข้อง) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านทำสัญญา

ท่านควรต้องอ่านและทําความเข้าใจกับข้อกําหนดทั่วไป และข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย ตลอดจนพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น หากท่านลงโฆษณารับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในประเทศอื่น) ⁠

ข้อกําหนดทั่วไป (ทุกพื้นที่)

ก. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ("ข้อกําหนด ฯ") นี้จะมีผลผูกพันทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ที่บุคคลนั้นทำการแทน (หรืออ้างว่าทำการแทน) และถ้อยคำที่ระบุคำว่า "ท่าน" และ "ของท่าน" (และข้อความที่เกี่ยวข้อง) จะหมายถึงบุคคลและธุรกิจนั้น

ข. กลุ่มซีค หมายถึง ซีค ลิมิเต็ด (SEEK Limited) (หมายเลขธุรกิจ (ABN) 46 080 075 314) และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ตามที่นิยามไว้ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทของออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (Corporations Act 2001) (บังคับใช้ในเครือรัฐออสเตรเลีย) การใช้คำว่า "เรา" หรือ "พวกเรา" (รวมถึงคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้หมายถึงกลุ่มซีค เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ก. เมื่อท่านลงโฆษณารับสมัครงาน ("โฆษณา") บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจัดหางานซีค (SEEK) จ็อบสตรีท บาย ซีค (JobStreet by SEEK) (ไม่รวมจ็อบสตรีท เอ็กซ์เพรส (JobStreet Express)) และ จ๊อบส์ ดีบี บาย ซีค (JobsDB by SEEK) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา") โฆษณาของท่านจะปรากฏในผลการค้นหาผู้สมัครงานตามคําค้นหาที่ใช้และเกณฑ์การค้นหาอื่นๆ เช่น พื้นที่ของตำแหน่งงานที่มีการเปิดรับสมัคร

ข. ในกรณีที่เกณฑ์การค้นหาของผู้สมัครมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีการระบุพื้นที่ของตำแหน่งงาน - โฆษณารับสมัครงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นจะปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

 • ไม่ได้มีการระบุพื้นที่ของตำแหน่งงาน - จะแสดงเฉพาะโฆษณาสำหรับตำแหน่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้สมัครงานอยู่ (ตามที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งผู้สมัครงานค้นหากำหนดหรือตัวบ่งชี้พื้นที่อื่น ๆ )

ค. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โฆษณารับสมัครงานจะยังคงลงอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากเวลาที่ลงโฆษณา (เว้นแต่จะถูกลบไปก่อนกำหนด)

ง. โฆษณารับสมัครงานบางรายการของเราจะมีการกำหนดราคาต่างกันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็น "ประเภทของโฆษณา" สําหรับประเทศที่ท่านรับสมัครตำแหน่งงานที่ลงโฆษณา

จ. หลังจากที่ท่านตกลงจะซื้อโฆษณาท่านจะต้องชำระเงินตามราคาที่ระบุไว้เต็มจำนวนแม้ว่าต่อมาภายหลังท่านจะขอยกเลิกการลงโฆษณาก็ตาม (ซึ่งรวมถึงก่อนวันครบกำหนดที่ได้กําหนดไว้)

ฉ. เมื่อท่านลงโฆษณารับสมัครงานในพื้นที่เกินกว่าหนึ่งแห่ง (รวมถึงการใช้ฟังก์ชัน "เพิ่มพื้นที่" หรือฟังก์ชันการทํางานที่คล้ายคลึงกัน หากมี) การลงโฆษณาในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะถือเป็นการลงโฆษณาที่แยกต่างหากกันและท่านต้องชำระเงินเต็มราคาสำหรับโฆษณารับสมัครงานแต่ละรายการ

ช. เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่มีความแตกต่างกันไปในข้อกำหนดนี้และข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา

 • เพิ่มโฆษณาประเภทใหม่ หรือแก้ไข/ ลบประเภทของโฆษณาที่มีอยู่เดิม (รวมถึงการเรียกชื่อและฟีเจอร์ของโฆษณาประเภทนั้น) และ

 • เพิ่มประเภทของงบโฆษณาใหม่ หรือแก้ไข/ลบประเภทของงบโฆษณาที่มีอยู่เดิม (รวมถึงการเรียกชื่อและฟีเจอร์ของงบประเภทนั้น)

ก. เราอาจอนุญาตให้ท่านมีรายการคําถามแก่ผู้สมัครงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงานของผู้สมัครงานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อช่วยท่านในการคัดเลือกผู้สมัครงาน ("การคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น") ซึ่งการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นนั้นอาจไม่ได้มีให้บริการแก่โฆษณาทุกประเภท

ข. การคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นสามารถให้บริการพร้อมกับโฆษณาที่อยู่ในการจัดประเภทงานที่สอดคล้องกันได้

ค. ท่านสามารถจัดเก็บแบบสอบถามของท่านไว้ใน Library เพื่อนำมาใช้ในภายหน้าได้ แต่ท่านจะต้องใส่แบบสอบถามนั้นไว้กับโฆษณาที่ท่านลงโฆษณา และใช้แบบสอบถามดังกล่าวกับโฆษณาที่ลงโฆษณาอยู่เท่านั้น

ง. หากมีการให้บริการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น และภายใต้บังคับของข้อ 3ง ในส่วนของ "ข้อกําหนดทั่วไป" ท่านมีสิทธิถาม "คําถามมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้น" จำนวน 8 (แปด) ข้อและ "คําถามเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นที่กําหนดเอง" จำนวน 3 (สาม) ข้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อโฆษณาหนึ่งรายการ (โดยเราจะอนุญาตให้ถามคําถามแบบหลังเมื่อมีการร้องขอ) ทั้งนี้จะไม่สามารถเพิ่มคําถามมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นหรือคําถามเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นที่กําหนดเองได้

คําถามมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นเป็นหนึ่งในคําถามที่เรียกว่า "คําถามทั่วไป" ในขั้นตอนการสร้างโฆษณารับสมัครงาน

คําถามเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นที่กําหนดเองจะเป็นคําถามที่มีความยาวไม่เกิน 250 คําซึ่งสามารถใส่ลงในกล่องข้อความใต้ "คําถามที่ท่านกําหนดเอง" ในขั้นตอนการสร้างโฆษณารับสมัครงาน

จ. เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับคําถามมาตรฐานเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นและคําถามเพื่อการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นที่กําหนดเอง และจะแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการลงประกาศข้อกำหนดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ

ก. เราอาจจัดให้มีฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality) ที่ทำให้ผู้สมัครงานสามารถกรอกใบสมัครงานไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดหางานจัดทำขึ้นพร้อมรายละเอียดจากประวัติย่อของผู้สมัครงานในซีค (SEEK) / จ็อบสตรีท (JobStreet) / จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครงานสมัครงานในตำแหน่งที่ท่านลงรับสมัครไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ("ฟังก์ชันการกรอกใบสมัครงานล่วงหน้า")

ข. หากท่านจัดการการรับสมัครงานผ่านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดหางาน และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนั้นมีการต่อเชื่อมฟังก์ชันการกรอกใบสมัครงานล่วงหน้า ท่านจะต้องใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในแบบฟอร์มใบสมัครของท่าน นอกจากนี้กฎนี้ยังจะใช้ในกรณีที่ท่านย้ายจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดหางานที่ไม่มีการต่อเชื่อมกับฟังก์ชันดังกล่าวไปใช้บริการของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดหางานที่มีการต่อเชื่อมด้วย

ก. โฆษณาแบบดิสเพลย์ หมายถึงข้อเสนอของเราที่จะประชาสัมพันธ์ข้อความและ/ หรือการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของท่านซึ่งแสดงผ่านแบนเนอร์หรือรูปแบบโฆษณาอื่น ๆ (รวมถึงข้อความ รูปภาพ html5 และวิดีโอ) ("โฆษณาแบบดิสเพลย์") บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ /หรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแพลตฟอร์มของกลุ่มซีค (SEEK Group)

ข. เว้นแต่เราจะได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น โฆษณาแบบดิสเพลย์จะได้รับอนุญาตให้ลงได้เฉพาะหากโฆษณานั้นสอดคล้องกับการจ้างงานหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานตามที่เราประเมิน

ค. โฆษณาแบบดิสเพลย์ (รวมถึงเนื้อหาที่เชื่อมโยง) จะต้องไม่ก่อผลเสียให้แบรนด์หรือชื่อเสียงของกลุ่มซีค และโฆษณาแบบดิสเพลย์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการโฆษณาของเราซึ่งจะจัดให้เมื่อได้รับการร้องขอ

ง. เราขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับการเผยแพร่โฆษณาแบบดิสเพลย์ใด ๆ หากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ข้อความของโฆษณา หรือหน้าเว็บที่โฆษณาเชื่อมต่อไปนั้นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ฯ เหล่านี้

จ. การคำนวณการใช้โฆษณาแบบดิสเพลย์ตามปริมาณในสัญญาและ Impressions (และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน) จะคำนวณตามแพลตฟอร์มการแสดงโฆษณาของเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนด ฯ นี้ (เช่น การค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search)) จะอยู่ใต้บังคับของข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาซึ่งรวมถึงข้อกําหนดพิเศษเพิ่มเติมใดๆ (ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา)

ข้อกําหนด ฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาซึ่งมีผลบังคับใช้กับท่านด้วย จึงหมายความว่าข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา (เช่น ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ) จะมีผลบังคับใช้กับข้อกําหนด ฯ นี้ด้วย

ออสเตรเลียและประเทศที่ไม่มีข้อกําหนดเฉพาะ

ประเภทของโฆษณาต่อไปนี้ใช้ได้กับตำแหน่งงานที่อยู่ในออสเตรเลียและประเทศอื่นที่ไม่มีข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (ต่อไปจะเรียกว่า "ประเทศที่เหลือ"): ⁠

Classic Ad

ก. Classic Ad จะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • (เมื่อมี Classic Ad รวมอยู่ในผลการค้นหาของผู้สมัครงาน) ชื่อตำแหน่งงานและคําอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับตําแหน่งที่ท่านลงโฆษณา และ

 • (เมื่อผู้สมัครงานเลือกจากผลการค้นหา) เนื้อหาทั้งหมดของโฆษณารับสมัครงาน

ข. Classic Ad จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ที่มีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ อาจทําให้ราคาโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เป็น "การกำหนดราคาโฆษณา"

ค. หากท่านแก้ไขชื่อตำแหน่งงาน ประเภท หรือพื้นที่ของ Classic Ad หลังจากลงโฆษณา ราคาค่าโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ราคาโฆษณารับสมัครงานสําหรับ Classic Ad สูงกว่าที่เคยเรียกเก็บจากท่านในตอนแรก เราอาจดำเนินการในเรื่องส่วนต่างดังนี้

 • เรียกเก็บเงินจากท่านแยกต่างหากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง – หากโฆษณาเดิมเป็นโฆษณาทั่วไปที่ไม่ได้ลงตามงบโฆษณา หรือ

 • หักออกจากจํานวนเงินในงบโฆษณาของท่าน – หากโฆษณาเดิมลงตามงบโฆษณา ซึ่งหากงบโฆษณาของท่านหมด เราจะเรียกเก็บเงินส่วนต่างในใบแจ้งหนี้ที่ท่านจะได้รับคราวถัดไปตามสัญญาของท่าน

ง. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งงาน หมวดหมู่ หรือพื้นที่แล้ว ท่านสามารถแก้ไข Classic Ad ของท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จ. เราอาจลง Classic Ad ของท่านในเว็บไซต์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน ⁠

StandOut Ad

ฉ. StandOut Ad ให้สิทธิท่านใช้ฟีเจอร์ของClassic Ad และสิทธิอื่นๆ ดังนี้

 • ข้อความเป็น Bullet Points สามจุด ("จุดขาย") ซึ่งจะแสดงเมื่อโฆษณาปรากฏในผลการค้นหาของผู้สมัครงาน และ

 • โลโก้ของท่านบนโฆษณา (หากท่านส่งโลโก้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว)

ช. ท่านจะต้องจัดส่งเนื้อหาและข้อมูลที่จําเป็นซึ่งต้องใช้ในการลงประกาศ StandOut Ad ในวันที่เริ่มโฆษณา (เช่น จุดขายและโลโก้) ซึ่งหากไม่ได้จัดส่งจะทำให้โฆษณาที่ลงประกาศไม่มีฟีเจอร์บางอย่างหรือทั้งหมดของ StandOut Ad

ซ. เราขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่โลโก้หรือภาพอื่น ๆ หากเราไม่เชื่อว่าท่านมีสิทธิใช้โลโก้หรือภาพนั้น หรือเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะแสดงโลโก้หรือภาพอื่น ๆ ข้างต้น บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ฌ. โลโก้และภาพอื่น ๆ ทั้งปวงจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณาของเรา ซึ่งจะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ

ญ. StandOut Ad จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ของตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ อาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เป็น "การกำหนดราคาโฆษณา"

ฎ. กฎเกี่ยวกับการแก้ไขโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Classic Ad จะมีผลบังคับกับ StandOut Ad ⁠

Premium Ad

ฏ. Premium Ad ให้สิทธิท่านใช้ฟีเจอร์ของ StandOut Ad และเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่านตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ฐ. ในระหว่างเวลาที่ Premium Ad ลงอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรานั้น เราจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โฆษณาของท่านมีผู้ส่งใบสมัครงานมากขึ้นในช่วง 30 วันเมื่อเทียบกับการซื้อ StandOut Ad มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการที่โฆษณาปรากฏบ่อยขึ้นในหน้าผลการค้นหางานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ในการสื่อสารทางอีเมลไปยังผู้สมัครงาน และบนเว็บไซต์พันธมิตร เช่น Jora ซึ่งท่านรับทราบว่ามาตรการส่งเสริมการขายที่เราใช้และความถี่ของการส่งเสริมนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอเรียนว่าวิธีการส่งเสริมที่เราใช้นั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ของตำแหน่งงานนั้น

ฑ. แม้ว่า Premium Ad จะได้รับการมองเห็นโดยเฉลี่ยมากกว่า StandOut Ad แต่เราไม่ขอรับประกันและไม่รับรองว่า Premium Ad จะทำให้จำนวนใบสมัครที่ตอบรับ Premium Ad เพิ่มขึ้น และท่านรับทราบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อระดับของการสมัครงานซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ฒ. Premium Ad จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ที่มีการลงโฆษณารับตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ อาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เป็น "การกำหนดราคาโฆษณา"

ณ. เมื่อลงโฆษณาแล้ว ท่านสามารถแก้ไข Premium Ad ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามหากท่านแก้ไขลักษณะ (Characteristics) ของโฆษณา (เช่นหมวดหมู่และ / หรือพื้นที่) ท่านรับทราบว่ามีความเป็นไปได้ว่าสภาพตลาด (ซึ่งเราจะใช้วิธีการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานั้น) อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อจํานวนการสมัครงานที่โฆษณาของท่านจะได้รับ ⁠

Concierge Ad

ด. เราอาจเสนอให้บริการ Concierge Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่คัดสรรบางตำแหน่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการระบุถึงผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างขั้นตอนการเลือกโฆษณาออนไลน์ ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถซื้อโฆษณาดังกล่าวได้ ณ ขณะนั้น ขอให้ท่านใช้ปุ่ม 'ติดต่อเรา' ที่ปรากฏอยู่เพื่อที่เราจะได้แจ้งว่ามีโฆษณาประเภทนี้ให้บริการสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านระบุหรือไม่

ต. Concierge Ad จะทำให้ท่านได้รับสิทธิดังต่อไปนี้

 • ได้รับความช่วยเหลือในการร่างโฆษณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง และ

 • Premium Ad สําหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านยืนยันว่าได้อนุมัติเนื้อหาของโฆษณาแล้ว (โปรดดูข้อกําหนดข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของ Premium Ad )

ถ. หากท่านซื้อ Concierge Ad เราจะจัดทำร่างโฆษณาฉบับแรกตามคำสั่งของท่านและส่งให้ท่านพิจารณา ซึ่งท่านอาจดำเนินการดังนี้:

 • อนุมัติร่าง หรือ

 • ขอให้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขโฆษณาฉบับร่างเล็กน้อยตราบที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาโดยรวมของโฆษณาในสาระสําคัญ (ตามที่เราจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย") ซึ่งจะทำมี "ร่างโฆษณาฉบับแก้ไข"

ท. หากเราจัดทําร่างโฆษณาฉบับแก้ไข เราจะจัดส่งโฆษณานั้นให้ท่านเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และท่านอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • อนุมัติร่างโฆษณาฉบับแก้ไข หรือ

 • ขอทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับร่างโฆษณาฉบับแก้ไข

ธ. หากท่านขอทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพิ่มเติมกับร่างโฆษณาฉบับแก้ไข เราจะจัดส่งร่างโฆษณาฉบับสมบูรณ์ ("โฆษณาฉบับสมบูรณ์") ให้ท่าน และหากเราได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วตามข้อกําหนด ฯ นี้ (ตามที่เราพิจารณา ซึ่งได้กระทำการตามสมควร)

 • ท่านจะไม่มีสิทธิร้องขอหรือเปลี่ยนแปลงโฆษณาฉบับสมบูรณ์ได้อีก และ

 • ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชยอื่นในกรณีที่ท่านไม่พอใจกับโฆษณาฉบับสมบูรณ์

น. เราอาจแจ้งประมาณการเรื่องเวลาเกี่ยวกับขั้นตอนการร่างและพิจารณาโฆษณา ซึ่งจะเป็นเพียงการประมาณการที่เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ให้เป็นไปตามเวลาดังกล่าว และการที่เราไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่ประมาณการไว้จะไม่ทำให้ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชยอื่น

บ. ท่านจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราขอในระหว่างขั้นตอนการร่างและพิจารณาโฆษณาโดยเร็ว ซึ่งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงโฆษณาของท่านในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชยอื่นใดเนื่องจากความล่าช้าในเรื่องนี้

ป. เราไม่รับรองหรือรับประกันว่า Concierge Ad จะทำให้ท่านสามารถจ้างงานได้สำเร็จ

ผ. ผู้ลงโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน (Private) ไม่มีสิทธิซื้อ Concierge Ad อนึ่ง ในการซื้อ Concierge Ad ท่านต้องตกลงที่จะแสดงตัวตนของธุรกิจของท่านและใช้แบรนด์ของท่าน (รวมถึงโลโก้) เพื่อให้เราสามารถส่งเสริมโฆษณาได้

ฝ. ปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคา Concierge Ad ไว้หลายราคา อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาของ Concierge Ad ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดราคาหลายราคา) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น "การกำหนดราคาโฆษณา" ด้านล่าง

กก. ท่านจะต้องชําระค่า Concierge Ad เต็มจํานวนก่อนที่เราจะเริ่มทำการร่างโฆษณา ⁠

โฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกัน

ขข. เราอาจเสนอให้บริการโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันสำหรับการรับสมัครตำแหน่งงานที่คัดสรรบางตำแหน่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการระบุถึงผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างขั้นตอนการเลือกโฆษณาออนไลน์นั้น มิได้หมายความว่าท่านจะสามารถซื้อโฆษณาดังกล่าวได้ ณ ขณะนั้น ขอให้ท่านใช้ปุ่ม 'ติดต่อเรา' ที่ปรากฏอยู่เพื่อที่เราจะได้แจ้งว่ามีโฆษณาประเภทนี้ให้บริการสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านระบุหรือไม่

คค. โฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันจะให้สิทธิท่านใช้ฟีเจอร์ของ Concierge Ad (ดูข้อกําหนดด้านบน) พร้อม "คำสัญญาว่าจะคืนเงิน" ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

งง. ปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาของโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันไว้หลายราคา อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาของโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดราคาหลายราคา) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น "การกำหนดราคาโฆษณา" ด้านล่าง

จจ. ท่านจะต้องชําระค่าโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันเต็มจํานวนก่อนที่เราจะเริ่มทำการร่างโฆษณา

คำสัญญาว่าจะคืนเงินกรณีโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกัน

ฉฉ. หากท่านซื้อโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันและไม่ได้มีการว่าจ้าง (ตามที่กําหนดความหมายไว้ด้านล่าง) ผู้สมัครงานในตำแหน่งงานที่โฆษณาภายใน 4 สัปดาห์หลังจากวันที่โฆษณาหมดอายุเราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจํานวนตามข้อกําหนดต่อไปนี้

เกณฑ์สิทธิในการขอรับเงินคืน

ชช. เพื่อให้ท่านมีสิทธิขอรับเงินคืนกรณีโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันนั้น

 • ท่านจะต้องไม่สามารถว่าจ้างผู้สมัครงานในตําแหน่งที่โฆษณาได้นับตั้งแต่วันที่ลงโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันครั้งแรกจนครบ 4 (สี่) สัปดาห์หลังจากโฆษณาของท่านหมดอายุ ("ระยะเวลาการจ้างงาน")

 • ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาและข้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ของเราตลอดเวลา

 • ท่านต้องพยายามค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาการจ้างงานอย่างเต็มที่ และ

 • ท่านต้องกรอกแบบคำขอเงินคืนและทำตามขั้นตอนการขอเงินคืนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ซซ. จะถือว่าผู้สมัครงานได้รับการว่าจ้างในช่วงระยะเวลาการจ้างงานหากผู้สมัครงานตกลงรับข้อเสนอสำหรับตําแหน่งงานที่โฆษณาไม่ว่า

 • ผู้สมัครงานได้เริ่มทำงานจริงในช่วงระยะเวลาการจ้างงาน

 • ผู้สมัครงานได้รับการว่าจ้างผ่านเว็บไซต์ของเราหรือแหล่งอื่น หรือ

 • การว่าจ้างผู้สมัครงานสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ฌฌ. การตัดสินใจของเราที่จะเสนอผลิตภัณฑ์โฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกัน (และคำสัญญาว่าจะคืนเงินที่เกี่ยวข้อง) นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของตำแหน่งงานและพื้นที่ ตลอดจนวิธีการร่างโฆษณา ซึ่งท่านอาจไม่มีสิทธิได้รับ "คำสัญญาว่าจะคืนเงิน" หากท่านแก้ไขรายละเอียดของโฆษณา (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเนื้อหาโฆษณาที่เราร่างให้ท่าน ประเภทของตำแหน่งงาน และ/หรือพื้นที่) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ⁠

การขอเงินคืน

ญญ. หากท่านเห็นว่า ท่านมีสิทธิขอรับเงินคืนในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกัน ท่านต้องดำเนินการต่อไปนี้

 • ส่งอีเมลถึง [email protected] ภายใน 28 (ยี่สิบแปด) วันหลังจากระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดลงเพื่อขอแบบคำขอเงินคืนสำหรับค่าโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกัน ("แบบคำขอเงินคืน") และ

 • ส่งแบบคำขอเงินคืนที่กรอกข้อความอย่างครบถ้วนและถูกต้องคืนแก่เรา ซึ่งแบบคำขอเงินคืนดังกล่าวจะขอให้ท่านรับรองว่าท่านไม่ได้ว่าจ้างผู้สมัครงานในตําแหน่งที่โฆษณาในช่วงระยะเวลาการจ้างงาน

ฎฎ. เมื่อท่านยื่นแบบคำขอเงินคืนที่กรอกข้อความแล้วมา เราจะตอบท่านเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินคืนภายใน 20 (ยี่สิบ) วันทําการนับจากวันที่เราได้รับแบบคำขอเงินคืนดังกล่าว

ฏฏ. เราขอสงวนสิทธิในการขอให้ท่านแสดงหลักฐานที่จําเป็นในการพิสูจน์ว่า

 • ท่านไม่ได้ว่าจ้างผู้สมัครงานในตําแหน่งงานที่โฆษณาในช่วงระยะเวลาการจ้าง และ

 • ท่านได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาผู้สมัครที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาการจ้างงาน

ฐฐ. หากเราไม่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลในหลักฐานที่ท่านส่งให้เกี่ยวกับการขอเงินคืน เราไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงินให้แก่ท่าน

ฑฑ. ท่านยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบคำขอเงินคืนเป็นความจริงและถูกต้อง

ฒฒ. หากคำขอเงินคืนของท่านผ่านความเห็นชอบ เราจะคืนเงินที่ท่านจ่ายเป็นค่าโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันแก่ท่านเต็มจำนวน

ณณ. โดยปกติเราจะจ่ายเงินคืนให้แก่ท่านภายใน 20 (ยี่สิบ) วันทําการนับแต่วันที่: (ก) เรายืนยันว่าท่านมีสิทธิได้รับเงินคืน และ (ข) ท่านให้ข้อมูลที่เราขอเพื่อทำการจ่ายเงินคืน

ดด. นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในข้อกําหนดนี้ ท่านจะไม่สามารถขอเงินค่าโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันคืนได้

ตต. หากท่านขอเงินคืนตามคำสัญญาว่าจะคืนเงิน ท่านจะไม่สามารถซื้อโฆษณารับสมัครงานที่เราให้การรับประกันสําหรับตำแหน่งงานเดียวกัน (หรือที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก) ได้เป็นระยะเวลา 6 (หก) เดือนนับจากวันที่โฆษณาครั้งก่อนของท่านหมดอายุ ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ถถ. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาโฆษณารับสมัครงานก่อนการซื้อ โดยเฉพาะอย่างตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งสามารถดูราคาโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีเหล่านี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://talent.seek.com.au/account/ad-price-lookup/ หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของออสเตรเลีย" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในออสเตรเลียหรือประเทศที่เหลือ (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาโฆษณาของท่านที่ทำไว้กับซีค ลิมิเต็ด (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีการให้บริการแก่ท่านจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่าน

ข. เมื่อท่านตกลงจะซื้องบโฆษณาของออสเตรเลีย ท่านจะต้องชำระค่างบโฆษณาของออสเตรเลียเป็นเงินลงทุนขั้นต่ำไม่ว่าจะมีกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ท่านใช้งบโฆษณาของออสเตรเลียในระหว่างระยะเวลาของสัญญาของท่านเต็มมูลค่า หรือ

 • เรายกเลิกงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านเนื่องจากท่านละเมิดข้อกําหนดของเราในสาระสำคัญ

ค. จํานวนเงินงบโฆษณาของออสเตรเลียที่ไม่ได้ใช้ (รวมถึงจํานวนเงินใด ๆ ที่เป็นเศษค่าโฆษณา) ซึ่งไม่ได้ใช้ก่อนสัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะสิ้นสุดลงและไม่สามารถขอคืนเงินหรือทบยอดไปยังสัญญาต่อจากนั้นได้

ง. งบโฆษณาของออสเตรเลียอนุญาตให้ท่านสามารถลงโฆษณาประเภทที่ระบุสําหรับงบโฆษณาของออสเตรเลียประเภทนั้น (พร้อมส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาของท่าน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน "ประเภทของงบโฆษณา" และนับจากประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ท่านยังสามารถใช้งบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านเพื่อซื้อโฆษณารับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่นอกออสเตรเลียได้ โดยท่านจะสามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://talent.seek.com.au/account/ad-price-lookup/

จ. หากท่านใช้งบ Flexible Ad หรือ งบ Branded Ad ทั้งหมด (ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของ "ออสเตรเลียและประเทศที่ไม่มีข้อกําหนดเฉพาะ") ก่อนที่ระยะเวลาของสัญญาของท่านจะสิ้นสุดลง ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มเติม (ตามที่งบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านอนุญาตไว้) ตามอัตราส่วนลดที่ตกลงกันไว้จนกว่าจะสัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะสิ้นสุดลง ซึ่งท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้แยกอีกฉบับสำหรับการซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวโดยจะครบกําหนดชําระเงินภายใน 14 วันนับแต่วันที่ออกใบแจ้งหนี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้จะไม่นำมาใช้กับงบ Premium Ad – ซึ่งสัญญาเกี่ยวกับงบ Premium Ad ของท่านจะสิ้นสุดลงหากงบของท่านถูกใช้จนหมดในระหว่างระยะเวลาของสัญญา

ฉ. หากงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าสำหรับโฆษณารับสมัครงาน 1 โฆษณา (เช่น มีเศษค่าโฆษณาเหลืออยู่) ท่านจะสามารถใช้เงินที่เหลือซึ่งอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์/บริการใด ๆ ที่สามารถซื้อได้ด้วยงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านก่อนที่สัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะสิ้นสุด และท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้สําหรับส่วนที่ขาดไป

ช. การที่ท่านลงโฆษณาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรานั้น ท่านได้เห็นชอบกับราคาของโฆษณารับสมัครงานนั้น ณ เวลาที่ลงโฆษณา (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะหักออกจากเงินงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่าน ในกรณีที่การซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการเกินงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่าน ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าผลิตภัณฑ์ / บริการนั้นซึ่งจะมีการเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก

ซ. งบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาของท่าน เว้นแต่จะสิ้นสุดลงก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาของท่าน ในกรณีที่ท่านซื้องบโฆษณาของออสเตรเลียทางออนไลน์

 • งบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าเว็บของเราในระหว่างขั้นตอนการซื้อ และ

 • งบโฆษณาของออสเตรเลียของท่านจะใช้ได้นับจากวันที่ซื้อหากท่านไม่มีสัญญาโฆษณาเดิมกับเราตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่หากท่านมีสัญญาโฆษณาอยู่แล้ว งบโฆษณาของออสเตรเลียงบใหม่จะใช้ได้เมื่องบโฆษณาของออสเตรเลียที่มีอยู่ก่อนหน้าถูกใช้จนหมดหรือหมดอายุลง

ฌ. ยอดคงเหลือของงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่าน ณ เวลาใดก็ตามจะแสดงอยู่ในศูนย์ผู้ลงโฆษณาในบัญชีนายจ้างซีคของท่าน หรือดูได้จากฝ่ายงานสนับสนุนลูกค้า

ญ. ในกรณีของการซื้องบโฆษณาของออสเตรเลียทางออนไลน์ ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ในวันที่ท่านซื้อตามจํานวนงบโฆษณาของออสเตรเลียของท่าน ซึ่งจะครบกำหนดชำระเงิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ของใบแจ้งหนี้นั้น ส่วนงบโฆษณาของออสเตรเลียที่ไม่ได้ซื้อทางออนไลน์นั้น ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่างบโฆษณาของออสเตรเลียตามที่กําหนดไว้ในสัญญาของท่าน

ฎ. หากท่านประสงค์จะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราต่อไปเมื่อครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาเกี่ยวกับงบ Branded Ad หรืองบ Flexible Ad ท่านจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเจ็ด (7) วันก่อนสัญญาครบกำหนด หากท่านไม่ได้ทําสัญญาเกี่ยวกับงบ Branded Ad หรือ Flexible Ad ฉบับใหม่ หรือไม่ได้บอกเลิกสัญญา และยังใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเราต่อไปหลังจากที่สัญญาครบกำหนด สัญญาของท่านจะมีผลต่อไปโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขเดิมเป็นเวลาหนึ่ง (1) เดือนปฏิทิน ("ระยะเวลาขยายเวลาชำระเงิน") และท่านจะสามารถได้รับอัตราส่วนลดที่กําหนดไว้ในสัญญาของท่าน ซึ่งหลังจากระยะเวลาขยายเวลาชำระเงินครบกำหนด เราจะเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์/บริการใด ๆ จากท่านในอัตราปกติที่ใช้อยู่ในขณะนั้นของเรา โปรดทราบว่าข้อกำหนดข้อนี้จะไม่นำมาใช้กับงบ Premium Ad

ประเภทของงบโฆษณาของออสเตรเลียมีดังต่อไปนี้ ⁠

งบ Flexible Ad

ก. อาจใช้งบ Flexible Ad เพื่อลง Classic Ad StandOut Ad และ Premium Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในออสเตรเลียได้ตามดุลยพินิจของท่าน งบโฆษณาของท่านยังสามารถใช้กับโฆษณาประเภทเดียวกันสําหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกออสเตรเลีย (หากมีและเป็นไปตามที่เราจะกําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดว่างบโฆษณาของท่านสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว ⁠

งบ Branded Ad

ข. งบ Branded Ad อาจใช้เพื่อลง StandOut Ad และ Premium Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในออสเตรเลียได้ตามดุลยพินิจของท่าน อีกทั้งยังสามารถใช้งบโฆษณาของท่านกับโฆษณาประเภทเดียวกันสำหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกออสเตรเลีย (หากมี และเป็นไปตามที่เราจะกําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดว่างบโฆษณาของท่านสามารถใช้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว ⁠

งบ Premium Ad (หรือที่เรียกว่า 'SEEK Premium Pack' / 'SEEK Premium Ad Pack')

ค. งบ Premium Ad อาจใช้เพื่อลง Premium Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในออสเตรเลีย งบโฆษณาของท่านยังสามารถใช้กับโฆษณาประเภทเดียวกันสําหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกออสเตรเลีย (หากมี และเป็นไปตามที่เรากําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดว่างบโฆษณาของท่านสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว

ง. ค่าใช้จ่ายของ Premium Ad (หรือโฆษณาประเภทเดียวกันหากมี และเป็นไปตามที่เรากําหนด) ที่ลงโฆษณาในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจะถูกหักออกจากงบ Premium Ad ของท่านก่อน และเมื่องบ Premium Ad ของท่านหมดลง ค่าใช้จ่ายของ Premium Ad (หรือโฆษณาประเภทเดียวกัน) ที่ลงโฆษณาจะถูกหักออกจากเงินของงบ Flexible Ad หรืองบ Branded Ad ที่เหลืออยู่ของท่าน (หากมี) และหากเงินดังกล่าวหมดลง เราจะออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่านแยกต่างหาก

ฮ่องกง

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในฮ่องกง:

 • Basic Ads

 • Branded Ads

 • Premium Ads

 • Premium Plus Ads

 • Lite Ads และ

 • โฆษณาแบบรวม

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทในข้อ 1 ของส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์ ยกเว้น "Premium Plus Ad" (โปรดอ่านรายละเอียดในข้อ 1 ของส่วนที่เกี่ยวกับอินโดนีเซีย) ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ข. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://hk.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของฮ่องกง" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในฮ่องกง (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาซื้อโฆษณาของท่านทำกับ SAR Jobs DB Hong Kong Limited Co. ทะเบียนบริษัทเลขที่ 646180 (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีการให้บริการแก่ท่านจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของฮ่องกงของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของฮ่องกงของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' ทั้งหมดจะแทนด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของฮ่องกง'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'ฮ่องกง'

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://hk.employer.seek.com/account/ad-price-lookup

 • ข้อความในข้อ 2.ง) ที่ระบุว่า '15 ตุลาคม 2566' จะแทนที่ด้วย '21 มกราคม 2567'; และ

 • ข้อความในข้อ 2.ฉ) ที่ระบุว่า 'เปโซฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'ฮ่องกงดอลลาร์'

งบโฆษณาของฮ่องกงมีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบ Premium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณานั้น โปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของฮ่องกง' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'ฮ่องกง'

อินโดนีเซีย

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับการรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในอินโดนีเซีย:

 • Basic Ads

 • Branded Ads

 • Premium Ads

 • Premium Plus Ads

 • Lite Ads และ

 • โฆษณาแบบรวม

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 1 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ยกเว้นกรณีของ "Premium Plus Ad" (กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง) ⁠

Premium Plus Ad

ข. เราอาจเสนอให้บริการโฆษณาประเภท Premium Plus Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่คัดสรรบางตำแหน่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้โปรดทราบว่าข้อความที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างขั้นตอนการเลือกโฆษณาออนไลน์มิได้หมายความว่าท่านจะสามารถซื้อโฆษณาดังกล่าวได้ ณ ขณะนั้น ขอให้ท่านใช้ปุ่ม 'ติดต่อเรา' ที่ปรากฏอยู่เพื่อที่เราจะได้แจ้งว่ามีโฆษณาประเภทนี้ให้บริการสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านระบุหรือไม่

ค. Premium Plus Ad จะทำให้ท่านได้รับสิทธิต่อไปนี้

 • ได้รับความช่วยเหลือในการร่างโฆษณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง และ

 • Premium Ad สําหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านยืนยันว่าได้อนุมัติเนื้อหาของโฆษณาแล้ว (โปรดดูข้อกําหนดเกี่ยวกับประเภทของ Premium Ad ตามที่ระบุอยู่ในข้อ 1 ในส่วนของฟิลิปปินส์) และ

 • ได้รับความช่วยเหลือในการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัครงาน

ง. หากท่านซื้อ Premium Plus Ad เราจะจัดทำร่างโฆษณาฉบับแรกตามคำสั่งของท่านและส่งให้ท่านพิจารณา ซึ่งท่านอาจดำเนินการดังนี้

 • อนุมัติร่าง หรือ

 • ขอให้มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือแก้ไขโฆษณาฉบับร่างเล็กน้อย ตราบที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาโดยรวมของโฆษณาอย่างมีสาระสําคัญ (ตามที่เราจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย") ซึ่งจะทำมี "ร่างโฆษณาฉบับแก้ไข"

จ. หากเราจัดทําร่างโฆษณาฉบับแก้ไข เราจะจัดส่งโฆษณานั้นให้ท่านเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และท่านอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • อนุมัติร่างโฆษณาฉบับแก้ไข หรือ

 • ขอทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับร่างโฆษณาฉบับแก้ไข

ฉ. หากท่านขอทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพิ่มเติมกับโฆษณาฉบับร่างที่แก้ไขแล้ว เราจะจัดส่งร่างโฆษณาฉบับสมบูรณ์ ("โฆษณาฉบับสมบูรณ์") ให้ท่าน และหากเราได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วตามข้อกําหนดนี้ (ตามที่เราพิจารณา ซึ่งได้กระทำการตามสมควร)

 • ท่านจะไม่มีสิทธิร้องขอหรือเปลี่ยนแปลงโฆษณาฉบับสมบูรณ์ได้อีก และ

 • ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชยประเภทอื่นในกรณีที่ท่านไม่พอใจกับโฆษณาฉบับสมบูรณ์

ช. เราอาจแจ้งประมาณการเรื่องเวลาที่เกี่ยวกับขั้นตอนการร่างและพิจารณาโฆษณา ซึ่งจะเป็นเพียงการประมาณการที่เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ให้เป็นไปตามเวลาดังกล่าว และการที่เราไม่สามารถทำได้ตามเวลาที่ประมาณการไว้จะไม่ทำให้ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนหรือค่าชดเชยอื่น

ซ. ท่านจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราขอในระหว่างขั้นตอนการร่างและพิจารณาโฆษณาโดยเร็ว ซึ่งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการลงโฆษณาของท่านในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนหรือค่าชดเชยอื่นใดเนื่องจากความล่าช้าในเรื่องนี้

ฌ. เราไม่รับรองหรือรับประกันว่า Premium Plus Ad จะทำให้สามารถจ้างงานได้สำเร็จ

ญ. ผู้ลงโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน (Private) ไม่มีสิทธิซื้อ Premium Plus Ad อนึ่ง ในการซื้อ Premium Plus Ad นั้น ท่านต้องตกลงที่จะแสดงตัวตนของธุรกิจของท่านและใช้แบรนด์ของท่าน (รวมถึงโลโก้) เพื่อให้เราสามารถส่งเสริมการโฆษณาได้

ฎ. Premium Plus Ad มีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ของตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นอาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นครั้งคราว

ฏ. ท่านจะต้องชําระค่า Premium Plus Ad เต็มจํานวนก่อนที่เราจะเริ่มทำการร่างโฆษณา ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ฐ. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://id.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของอินโดนีเซีย" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในอินโดนีเซีย (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาซื้อโฆษณาของท่านทำกับ PT JobStreet Indonesia ทะเบียนบริษัท (NIB) เลขที่ 8120017241723 (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีเสนอให้บริการท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของอินโดนีเซียของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของอินโดนีเซียของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' ทั้งหมดจะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของอินโดนีเซีย'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'อินโดนีเซีย'

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://id.employer.seek.com/account/ad-price-lookup

 • ข้อความในข้อ 2.ง) ที่ระบุว่า '15 ตุลาคม 2566' จะแทนที่ด้วย '19 พฤศจิกายน 2566'; และ

 • ข้อความในข้อ 2.ฉ) ที่ระบุว่า 'เปโซฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'รูเปียห์'

งบโฆษณาของอินโดนีเซียมีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบPremium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณาโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของอินโดนีเซีย' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'อินโดนีเซีย'

มาเลเซีย

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในมาเลเซีย:

 • Basic Ads

 • Branded Ads

 • Premium Ads

 • Premium Plus Ad

 • Lite Ads และ

 • โฆษณาแบบรวม

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 1 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ยกเว้นกรณีของ "Premium Plus Ad" (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 1 ของส่วนที่เป็นของอินโดนีเซีย) ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ข. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://my.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของมาเลเซีย" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในมาเลเซีย (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาซื้อโฆษณาของท่านทำกับ Agensi Perkerjaan JobStreet.com Sdn.Bhd. ทะเบียนบริษัทเลขที่ 199701033623 (449122-K) (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีเสนอให้บริการท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของมาเลเซียของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของมาเลเซียของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' ทั้งหมดจะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของมาเลเซีย'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'มาเลเซีย'

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://my.employer.seek.com/account/ad-price-lookup

 • ข้อความในข้อ 2.ง) ที่ระบุว่า '15 ตุลาคม 2566' จะแทนที่ด้วย '19 พฤศจิกายน 2566'; และ

 • ข้อความในข้อ 2.ฉ) ที่ระบุว่า 'เปโซฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'ริงกิตมาเลเซีย'

งบโฆษณาของมาเลเซียมีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบ Premium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณาโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของมาเลเซีย' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'มาเลเซีย'

นิวซีแลนด์

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในนิวซีแลนด์

 • Classic Ads

 • StandOut Ads

 • Premium Ads และ

 • Concierge Ads

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทได้จากข้อ 1 ในส่วนที่เป็นของ "ออสเตรเลียและประเทศที่ไม่มีข้อกําหนดเฉพาะ"

ข. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://talent.seek.co.nz/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของนิวซีแลนด์" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในนิวซีแลนด์ (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาโฆษณาของท่านทำกับ SEEK (NZ) Limited (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีเสนอให้บริการท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของนิวซีแลนด์ของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับ 'ออสเตรเลียและประเทศที่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ' จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของนิวซีแลนด์ของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของออสเตรเลีย' ทั้งหมดจะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของนิวซีแลนด์'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ออสเตรเลีย' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'นิวซีแลนด์' และ

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://talent.seek.co.nz/account/ad-price-lookup

งบโฆษณาของนิวซีแลนด์มีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบ Premium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณาโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของ 'ออสเตรเลียและประเทศที่ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ' ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของออสเตรเลีย' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของนิวซีแลนด์' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ออสเตรเลีย' จะแทนที่ด้วย 'นิวซีแลนด์'

ฟิลิปปินส์

ประเภทของโฆษณาต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในฟิลิปปินส์ ⁠

⁠Basic Ad

ก. Basic Ad จะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • (เมื่อมี Basic Ad รวมอยู่ในผลการค้นหาของผู้สมัครงาน) ชื่อตำแหน่งงาน โลโก้ของท่าน และคําอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับตําแหน่งที่ท่านลงโฆษณา และ

 • (เมื่อผู้สมัครงานเลือกจากผลการค้นหา) โลโก้ของท่าน และเนื้อหาทั้งหมดของโฆษณารับสมัครงาน

ข. ท่านจะต้องให้เอกสารและข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการลงโฆษณาพื้นฐานกับเราในวันเริ่มต้นโฆษณา (เช่น โลโก้ของท่าน) ซึ่งหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวจะทำให้โฆษณาที่ลงโฆษณาไม่มีฟีเจอร์บางฟีเจอร์

ค. เราขอสงวนสิทธิในการระงับการลงโลโก้หรือภาพอื่น ๆ หากเราไม่เชื่อว่าท่านมีสิทธิใช้โลโก้หรือภาพนั้น หรือเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะแสดงโลโก้หรือภาพอื่น ๆ ข้างต้น บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ง. โลโก้และภาพอื่นทั้งปวงจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณาของเรา ซึ่งจะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ

จ. Basic Ads จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ที่มีการรับสมัครตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นอาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

ฉ. หากท่านแก้ไขชื่อตำแหน่งงาน ประเภท หรือพื้นที่ของ Basic Ads หลังจากลงโฆษณา ราคาค่าโฆษณานั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ราคาโฆษณารับสมัครงานสำหรับ Basic Ads สูงกว่าที่เคยเรียกเก็บจากท่านในตอนแรก เราอาจดำเนินการในเรื่องส่วนต่างดังนี้

 • เรียกเก็บเงินจากท่านแยกต่างหากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง – หากโฆษณาเดิมเป็นโฆษณาทั่วไปที่ไม่ได้ลงตามงบโฆษณา หรือ

 • หักออกจากจํานวนเงินในงบของท่าน – หากโฆษณาเดิมลงตามงบโฆษณา ซึ่งหากงบโฆษณาของท่านหมด เราจะเรียกเก็บเงินส่วนต่างในใบแจ้งหนี้ที่ท่านจะได้รับคราวถัดไปตามสัญญาของท่าน

ช. นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งงาน หมวดหมู่ หรือพื้นที่แล้ว ท่านสามารถแก้ไข Basic Ad ของท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซ. เราอาจนำโฆษณาพื้นฐานของท่านไปลงบนเว็บไซต์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน ⁠

Branded Ad

ฌ. Branded Adให้สิทธิท่านใช้ฟีเจอร์ของ Basic Ad และ:

 • ข้อความเป็น Bullet Points สามจุด ("จุดขาย") ซึ่งจะแสดงเมื่อโฆษณาปรากฏในผลการค้นหาของผู้สมัคร และ

 • โลโก้ของท่านบนโฆษณา (หากท่านส่งโลโก้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว)

ญ. ท่านจะต้องจัดส่งเนื้อหาและข้อมูลที่จําเป็นซึ่งต้องใช้ในการลงประกาศ Braded Ad ในวันที่เริ่มโฆษณา (เช่น จุดขายและโลโก้) ซึ่งหากไม่ได้จัดส่งจะทำให้โฆษณาที่ลงประกาศไม่มีฟีเจอร์บางอย่างหรือทั้งหมดของ Branded Ad

ฎ. เราขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่โลโก้หรือภาพอื่น ๆ หากเราไม่เชื่อว่าท่านมีสิทธิใช้โลโก้หรือภาพนั้น หรือเราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่จะแสดงโลโก้หรือภาพอื่น ๆ ข้างต้น บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา

ฏ. โลโก้และภาพอื่น ๆ ทั้งปวงจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณาของเรา ซึ่งจะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ

ฐ. Branded Ads จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ของตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ อาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นครั้งคราว

ฑ. กฎเกี่ยวกับการแก้ไขโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Basic Ads จะมีผลบังคับกับ Branded Ads ⁠

Premium Ad

ฒ. Premium Ad ให้สิทธิท่านใช้ฟีเจอร์ของ Branded Ads และเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่านตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ณ. ในระหว่างเวลาที่ Premium Ad ลงอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรานั้น เราจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โฆษณาของท่านมีผู้ส่งใบสมัครงานมากขึ้นในช่วง 30 (สามสิบ) วันเมื่อเทียบกับกรณีที่ท่านซื้อ Branded Ads มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการที่โฆษณาปรากฏบ่อยขึ้นในหน้าผลการค้นหางานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ในการสื่อสารทางอีเมลไปยังผู้สมัครงาน และบนเว็บไซต์พันธมิตรเช่น Jora ซึ่งท่านรับทราบว่ามาตรการส่งเสริมการขายที่เราใช้และความถี่ของการส่งเสริมนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอเรียนว่าวิธีการส่งเสริมที่เราใช้นั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ของตำแหน่งงานนั้น

ด. แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Premium Ad จะได้รับการมองเห็นมากกว่า Branded Ads แต่เราไม่ขอรับประกันและไม่รับรองว่า Premium Ad จะทำให้จำนวนใบสมัครที่ตอบรับ Premium Ad เพิ่มขึ้น และท่านรับทราบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อระดับของการสมัครงานซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา

ต. Premium Ad จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงจำนวน และ/หรือความต้องการผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณา เงินเดือนเฉลี่ย และพื้นที่ที่มีการลงโฆษณารับตำแหน่งงานนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นอาจทําให้ราคาค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นครั้งคราว

ถ. เมื่อลงโฆษณาแล้ว ท่านสามารถแก้ไข Premium Ad ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามหากท่านแก้ไขลักษณะ (Characteristics) ของโฆษณา (เช่นหมวดหมู่และ / หรือพื้นที่) ท่านรับทราบว่ามีความเป็นไปได้ว่าสภาพตลาด (ซึ่งเราจะใช้วิธีการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานั้น) อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลต่อจํานวนการสมัครงานที่โฆษณาของท่านจะได้รับ ⁠

Lite Ad

ท. เราอาจนำเสนอโฆษณาประเภท Lite Ad เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่คัดสรรบางตำแหน่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ธ. Lite Ad เป็นโฆษณาประเภทที่ไม่มีค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพน้อยซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่อไปนี้

 • (เมื่อ Lite Ad อยู่ในผลการค้นหาของผู้สมัครงาน) ชื่อตำแหน่งที่ท่านลงโฆษณา และ

 • (เมื่อผู้สมัครงานเลือกจากผลการค้นหา) เนื้อหาของโฆษณารับสมัครงานอย่างครบถ้วน

น. เนื่องจากโฆษณาประเภท Lite Ad เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เราขอสงวนสิทธิดำเนินการต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ หรือ

 • หยุดให้บริการโฆษณาประเภทนี้

และเพื่อความชัดเจน ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงข้อความที่เป็นข้อกําหนดในข้อกำหนดการใช้บริการโฆษณาจะไม่นำมาใช้บังคับกับ Lite Ads

บ. การที่เราพิจารณาว่าจะให้บริการผลิตภัณฑ์ Lite Ad นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทและพื้นที่ของตำแหน่งงาน ซึ่งหากท่านเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ Lite Ad ของท่านหลังจากลงโฆษณาไปแล้ว เราอาจลบโฆษณาของท่านจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราในทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ป. เราอาจนำ Lite Ad ของท่านมาลงซ้ำในเว็บไซต์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน ⁠

โฆษณาแบบรวม

ผ. เราอาจลงโฆษณาของท่านจากแหล่งอื่นอีกครั้ง (เช่น Career Webpage ของท่าน) บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ("โฆษณาแบบรวม")

ฝ. โฆษณาแบบรวมเป็นโฆษณาประเภทที่มีประสิทธิภาพต่ำที่จะแสดงผลเหมือนโฆษณาแบบ Lite (ดูรายละเอียดด้านบน)

กก) เนื่องจากโฆษณาแบบรวมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราจึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • แก้ไขเพิ่มเติมฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ หรือ

 • หยุดให้บริการโฆษณาประเภทนี้

และเพื่อความชัดเจน ขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงข้อความที่เป็นข้อกําหนดในข้อกำหนดการใช้บริการโฆษณาจะไม่นำมาใช้บังคับกับโฆษณาแบบรวม

ขข. เราอาจนำโฆษณาแบบรวมของท่านไปลงในเว็บไซต์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการมองเห็นแก่โฆษณาของท่าน ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

คค. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://ph.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของฟิลิปปินส์" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในฟิลิปปินส์ (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาเกี่ยวกับการลงโฆษณาของท่านทำไว้กับ JobStreet.com Philippines, Inc. (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อที่มีให้บริการแก่ท่านจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่าน

ข. เมื่อท่านตกลงจะซื้องบโฆษณาของฟิลิปปินส์ ท่านจะต้องชำระค่างบโฆษณาของฟิลิปปินส์เป็นเงินลงทุนขั้นต่ำ ไม่ว่าจะมีกรณีใดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • ท่านใช้งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาของท่านเต็มมูลค่า หรือ

 • เรายกเลิกงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านเนื่องจากท่านละเมิดข้อกําหนดของเราอย่างมีสาระสำคัญ

ค. จํานวนเงินงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้ใช้ (รวมถึงจํานวนเงินใดๆ ที่เป็นเศษของค่าโฆษณา) ที่ไม่ได้ใช้ก่อนสัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านจะสิ้นสุดลงและไม่สามารถขอคืนเงินหรือทบยอดไปยังสัญญาต่อจากนั้นได้

ง. งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ให้ท่านสามารถลงโฆษณาประเภทที่ระบุสําหรับงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ประเภทนั้น (พร้อมส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาของท่าน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน "ประเภทของงบโฆษณา" และนับจากประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ท่านยังสามารถใช้งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านเพื่อซื้อโฆษณารับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่นอกฟิลิปปินส์ได้ โดยท่านจะสามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://ph.employer.seek.com/account/ad-price-lookup/

จ. หากท่านใช้งบ Flexible Ad หรืองบ Branded Ad หมดแล้ว (ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของ "ฟิลิปปินส์") ก่อนที่ระยะเวลาของสัญญาของท่านจะสิ้นสุดลง ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์/บริการเพิ่มเติม (ตามที่งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านอนุญาตไว้) ตามอัตราส่วนลดที่ตกลงกันไว้จนกว่าจะสัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านจะสิ้นสุดลง ซึ่งท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้แยกอีกฉบับสำหรับการซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวโดยจะครบกําหนดชําระเงินภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ออกใบแจ้งหนี้ดังกล่าว (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ขอเรียนว่าข้อกำหนดข้อนี้จะไม่นำมาใช้กับงบ Premium Ad – ซึ่งสัญญาเกี่ยวกับงบ Premium Ad ของท่านจะสิ้นสุดลงหากงบของท่านถูกใช้จนหมดในระหว่างระยะเวลา

ฉ. หากในงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าสำหรับโฆษณารับสมัครงาน 1 โฆษณา (เช่น มีเศษค่าโฆษณาเหลืออยู่) ท่านจะสามารถใช้เงินที่เหลือซึ่งอยู่ในสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์เพื่อจ่ายค่าผลิตภัณฑ์/บริการใดๆ ที่สามารถซื้อได้ด้วยงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านก่อนสัญญาเกี่ยวกับงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านสิ้นสุด และท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้สําหรับส่วนที่ขาดไป

ช. การที่ท่านลงโฆษณาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรานั้น ท่านได้เห็นชอบกับราคาของโฆษณารับสมัครงานนั้น ณ เวลาที่ลงโฆษณา (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะถูกหักออกจากเงินงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่าน ในกรณีที่การซื้อผลิตภัณฑ์/บริการเกินงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่าน ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าผลิตภัณฑ์/บริการนั้นซึ่งจะมีใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก

ซ. งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาของท่าน เว้นแต่จะสิ้นสุดลงก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาของท่าน ในกรณีที่ท่านซื้องบโฆษณาของฟิลิปปินส์ทางออนไลน์

 • งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านจะใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าเว็บของเราในระหว่างขั้นตอนการซื้อ และ

 • งบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่านจะใช้ได้นับจากวันที่ซื้อหากท่านไม่มีสัญญาโฆษณาเดิมกับเราตามบัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่หากท่านมีสัญญาโฆษณาอยู่แล้ว งบโฆษณาของฟิลิปปินส์งบใหม่จะใช้ได้เมื่องบโฆษณาของฟิลิปปินส์ที่มีอยู่ก่อนหน้าถูกใช้หมดแล้วหรือหมดอายุลง

ฌ. ยอดคงเหลือของงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่าน ณ เวลาใดก็ตามจะแสดงอยู่ในบัญชีนายจ้างของท่าน หรือดูได้จากฝ่ายงานสนับสนุนลูกค้า

ญ. ในกรณีของการซื้องบโฆษณาของฟิลิปปินส์ทางออนไลน์ ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ในวันที่ท่านซื้อตามจํานวนงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ของท่าน ซึ่งจะครบกำหนดชำระเงิน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ของใบแจ้งหนี้นั้น ส่วนงบโฆษณาของฟิลิปปินส์ที่ไม่ได้ซื้อทางออนไลน์นั้น ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ค่างบโฆษณาของฟิลิปปินส์ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาโฆษณาของท่าน

ประเภทของงบโฆษณาของฟิลิปปินส์มีดังต่อไปนี้ ⁠

งบ Flexible Ad

ก. อาจใช้งบ Flexible Ad เพื่อลง Branded Adds และ Premium Ads เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในฟิลิปปินส์ได้ตามดุลยพินิจของท่าน งบโฆษณาของท่านยังสามารถใช้กับโฆษณาประเภทเดียวกันสําหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกฟิลิปปินส์ (หากมีและเป็นไปตามที่เรากําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดให้งบโฆษณาของท่านสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว ⁠

งบ Branded Ad

ข. งบ Branded Ad อาจใช้เพื่อลง Branded Ads และPremium Ads เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในฟิลิปปินส์ได้ตามดุลยพินิจของท่าน อีกทั้งยังสามารถใช้งบโฆษณาของท่านกับโฆษณาประเภทเดียวกันสำหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกฟิลิปปินส์ (หากมี และเป็นไปตามที่เรากําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดให้งบโฆษณาของท่านสามารถใช้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว ⁠

งบ Premium Ad

ค. งบ Premium Ad อาจใช้เพื่อลง Premium Ads เพื่อรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในฟิลิปปินส์ งบโฆษณาของท่านยังสามารถใช้กับโฆษณาประเภทเดียวกันสําหรับตำแหน่งงานที่อยู่นอกฟิลิปปินส์ (หากมี และเป็นไปตามที่เรากําหนด) นอกจากนี้เรายังอาจพิจารณากำหนดให้งบโฆษณาของท่านสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ๆ ได้เป็นครั้งคราว

ง. ค่าใช้จ่ายของ Premium Ad (หรือโฆษณาประเภทเดียวกัน หากมี และเป็นไปตามที่เรากําหนด) ที่ลงโฆษณาในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจะถูกหักจากงบ Premium Ad ของท่านก่อน และเมื่องบ Premium Ad ของท่านหมดลง ค่าใช้จ่ายของ Premium Ad (หรือโฆษณาประเภทเดียวกัน) ในการลงโฆษณาจะถูกหักจากเงินของงบ Flexible Ad หรือ Branded Ads ที่เหลืออยู่ของท่าน (หากมี) และหากเงินดังกล่าวหมดลง เราจะออกใบแจ้งหนี้แก่ท่านแยกต่างหาก

สิงคโปร์

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในสิงคโปร์:

 • Basic Ads

 • Branded Ads

 • Premium Ads

 • Premium Plus Ads

 • Lite Ads และ

 • โฆษณาแบบรวม

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 1 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ยกเว้นกรณีของ "Premium Plus Ads " (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 1 ของส่วนที่เป็นของอินโดนีเซีย) ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ข. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://sg.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของสิงคโปร์" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในสิงคโปร์ (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาซื้อโฆษณาของท่านทำกับ JobStreet.com Pte. Ltd. เลขทะเบียนบริษัท (UEN)199904130N (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีเสนอให้บริการท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของสิงคโปร์ของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของสิงคโปร์ของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' ทั้งหมดจะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของสิงคโปร์'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'สิงคโปร์'

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://sg.employer.seek.com/account/ad-price-lookup

 • ข้อความในข้อ 2.ง) ที่ระบุว่า '15 ตุลาคม 2566' จะแทนที่ด้วย '19 พฤศจิกายน 2566'; และ

 • ข้อความในข้อ 2.ฉ) ที่ระบุว่า 'เปโซฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'ดอลลาร์สิงคโปร์'

งบโฆษณาของสิงคโปร์มีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบPremium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณาโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของสิงคโปร์' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'สิงคโปร์'

ประเทศไทย

ก. มีโฆษณาประเภทต่อไปนี้ให้บริการสำหรับรับสมัครตำแหน่งงานที่อยู่ในประเทศไทย:

 • Basic Ads

 • Branded Ads

 • Premium Ads

 • Premium Plus Ads

 • Lite Ads และ

 • โฆษณาแบบรวม

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโฆษณาแต่ละประเภทโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 1 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ ยกเว้นกรณีของ "Premium Plus Ads " (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 1 ของส่วนที่เป็นของอินโดนีเซีย) ⁠

การกำหนดราคาโฆษณา

ข. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบราคาของโฆษณารับสมัครงานก่อนซื้อโดยเฉพาะตรวจดูว่าโฆษณาบางประเภทมีการกำหนดราคาไว้หลายราคา ซึ่งท่านสามารถดูราคาของโฆษณารับสมัครงาน ณ ขณะนั้นได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ดูได้ตลอดเวลาผ่านเครื่องมือตรวจสอบราคาของเราที่ https://th.employer.seek.com/account/ad-price-lookup หรือ

 • ดูได้ในระหว่างขั้นตอนการสร้างและซื้อโฆษณาโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุสําคัญ: ค่าใช้จ่ายของโฆษณารับสมัครงานอาจไม่แสดงไว้ที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) หากท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงโฆษณาของท่านโดยตรง (เช่น ท่านใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก) ดังนั้นท่านควรต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาข้างต้นเพื่อค้นหาราคาปัจจุบันก่อนจะซื้อโฆษณา

ก. งบโฆษณาของท่านจะเป็น "งบโฆษณาของประเทศไทย" ในกรณีต่อไปนี้

 • ที่อยู่ของที่ทำงานซึ่งบันทึกไว้ในบัญชีนายจ้างของท่านที่มีอยู่กับเรานั้นอยู่ในประเทศไทย (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อทางออนไลน์) หรือ

 • สัญญาซื้อโฆษณาของท่านทำกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542073068 (กรณีงบโฆษณาที่ซื้อผ่านทีมขายของเรา)

วิธีการซื้อโฆษณาที่มีเสนอให้บริการท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของงบโฆษณาของประเทศไทยของท่าน

ข. ข้อ 2.ข) ถึง 2.ญ) (รวมทั้งหมด) ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิลิปปินส์จะนำมาใช้กับงบโฆษณาของประเทศไทยของท่านโดยมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 • ข้อความที่ระบุถึง 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' ทั้งหมดจะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของประเทศไทย'

 • ข้อความที่ระบุถึง 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยคำว่า 'ประเทศไทย'

 • สามารถดูประเภทของโฆษณาที่เปิดให้บริการและราคาปัจจุบัน (รวมถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ได้ที่ https://th.employer.seek.com/account/ad-price-lookup

 • ข้อความในข้อ 2.ง) ที่ระบุว่า '15 ตุลาคม 2566' จะแทนที่ด้วย '21 มกราคม 2567' และ

 • ข้อความในข้อ 2.ฉ) ที่ระบุว่า 'เปโซฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'บาท'

งบโฆษณาของประเทศไทยมีให้บริการดังนี้

ก. งบ Flexible Ad

ข. งบ Branded Ad และ

ค. งบ Premium Ad

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเภทของงบโฆษณาโปรดดูรายละเอียดจากข้อ 3 ในส่วนที่เป็นของฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีข้อความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ง. ข้อความที่ระบุว่า 'งบโฆษณาของฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วยข้อความว่า 'งบโฆษณาของประเทศไทย' และ

จ. ข้อความที่ระบุว่า 'ฟิลิปปินส์' จะแทนที่ด้วย 'ประเทศไทย'