ข้ามไปที่เนื้อหา

Talent Search Offer Terms of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถและบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม

หมายเหตุสำคัญ

เอกสารในหน้านี้ประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการต่อไปนี้

 • บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ")

 • บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม (Premium Talent Search) ซึ่งมีค่าบริการ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม")

ผู้ที่สมัครใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมจะไม่สามารถใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการได้ ดังนั้นผู้ที่สมัครใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมจึงควรอ้างอิงเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้จ็อบสตรีท (JobStreet) และจ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) เท่านั้น

สำหรับผู้ใช้จ็อบสตรีท บาย ซีค (JobStreet by SEEK) [ยกเว้นจ็อบสตรีท เอ็กซ์เพรส (JobStreet Express)] หรือ จ๊อบส์ ดีบี บาย ซีค (JobsDB by SEEK)

 • บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการเป็นบริการใหม่ ดังนั้นกรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถโดยละเอียด

 • บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมเป็นบริการที่เข้ามาแทนบริการในรูปแบบที่มีค่าบริการเดิมคือบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ "Talent Search" โดยจ็อบสตรีท บาย ซีค (JobStreet by SEEK) และจ๊อบส์ ดีบี บาย ซีค (JobsDB by SEEK) ("บริการที่ถูกแทนที่")

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมจะถูกนำมาใช้ในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการที่ถูกแทนที่

 • เครดิตหรือเหรียญทั้งหมดจากบริการที่ถูกแทนที่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นเครดิตใหม่สำหรับบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมแล้วในจำนวนที่เทียบเท่ากัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ให้นำมาใช้สำหรับบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการ ⁠

2. บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการช่วยให้นายจ้างสามารถระบุและเชื่อมโยงกับผู้สมัครงานที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งงานที่โฆษณาได้ในเชิงรุก สำหรับการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการจ้างงานทาง ซีค (SEEK) จ็อบสตรีท บาย ซีค (JobStreet by SEEK) [ยกเว้นจ็อบสตรีท เอ็กซ์เพรส (JobStreet Express)] หรือ จ๊อบส์ ดีบี บาย ซีค (JobsDB by SEEK) (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา") แต่ละรายการ เราจะดำเนินการดังนี้

ก. แนะนำผู้สมัครงานจากฐานข้อมูลสูงสุด 100 คน สำหรับตำแหน่งงานนั้น ๆ ("ผู้สมัครงานที่แนะนำ") และ

ข. ออกเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ติดต่อผู้สมัครงานที่แนะนำผ่านวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ⁠

3. นอกจากนี้ยังมีบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถระดับพรีเมียม โดยมีค่าบริการ เรียกว่า “บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม” ซึ่งจะมีคุณสมบัติมากกว่าบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนั้น

ก. ไม่เข้าข่ายบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ โดยบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมแยกต่างหาก (สามารถอ่านได้ด้านล่างนี้) และ

ข. ไม่มีสิทธิใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถระดับพื้นฐาน รวมถึงเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีค่าบริการ ตามคำอธิบายในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ ⁠

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้มีผลผูกพันทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและกิจการหรือองค์กรใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทน (หรืออ้างว่าเป็นตัวแทน) โดยในการอ้างอิงถึง "ท่าน" และ "ของท่าน" และคำเรียกที่เกี่ยวข้องนั้นให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ⁠

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ให้รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา ซึ่งใช้บังคับกับท่านเช่นกัน กล่าวคือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยคู่สัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ) ให้นำมาใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ด้วย

6. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ ให้คำหรือข้อความต่อไปนี้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดังนี้

ก. การเข้าถึงจดหมายแนะนำตัว (Access CV) เป็นวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถวิธีการหนึ่ง ให้ท่านสามารถเข้าถึงจดหมายแนะนำตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อผู้สมัครงานได้

ข. ข้อมูลผู้สมัครงาน หมายถึง ข้อมูลผู้สมัครงานทางซีค (SEEK) จ็อบสตรีท (JobStreet) หรือ จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน โดยอาจประกอบไปด้วยชื่อ ข้อมูลสำหรับติดต่อ และประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน เป็นต้น

ค. ข้อจำกัดการใช้งานรายวัน ให้เป็นไปตามคำนิยามในข้อ 16

ง. โฆษณาตำแหน่งงาน หมายถึง โฆษณาตำแหน่งงานปัจจุบันที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

จ. ข้อความ คือวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถวิธีการหนึ่ง ให้ท่านสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้สมัครงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อข้อมูลผู้สมัครงานฉบับสมบูรณ์

ฉ. โฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติ หมายถึง โฆษณาตำแหน่งงานประเภทต่อไปนี้ (ตามคำนิยามที่ให้ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์): โฆษณาแบบคลาสสิก (Classic Ad) โฆษณาพื้นฐาน (Basic Ad) โฆษณาระบุแบรนด์ (Branded Ad) โฆษณาแบบโดดเด่น (StandOut Ad) หรือโฆษณาแบบพรีเมียม (Premium Ad)

ช. กลุ่มซีค (SEEK Group) หมายถึง ซีค ลิมิเต็ด (SEEK Limited) (เลขประจำตัวนิติบุคคลออสเตรเลีย 46 080 075 314) และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามคำนิยามของกฎหมายนิติบุคคลออสเตรเลีย พ.ศ. 2544 (Corporations Act 2001) เมื่อกล่าวถึง "เรา" หรือ "พวกเรา" (หรือคำอื่นที่เกี่ยวข้องกัน) ให้หมายถึงกลุ่มซีค (SEEK Group) ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ซ. ส่งตำแหน่งงาน (Send Job) เป็นวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถวิธีการหนึ่ง ให้ท่านสามารถส่งโฆษณาตำแหน่งงานไปยังผู้สมัครงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนผู้สมัครงานมาสมัครงานตามโฆษณาตำแหน่งงานนั้น ๆ

ฌ. วิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search Connection Method) หมายถึง

 • การเข้าถึงจดหมายแนะนำตัว

 • ข้อความ และ

 • ส่งตำแหน่งงาน

ญ. เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (Talent Search Credit) หมายถึง เครดิตที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ

7. สำหรับโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติแต่ละรายการที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะได้รับเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ 1000 เครดิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ⁠

8. เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ออกให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สามารถใช้เพื่อเข้าถึงวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเฉพาะผู้สมัครงานที่แนะนำสำหรับโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อจำกัดการใช้งานรายวัน ⁠

9. เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ออกให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ก. สามารถใช้ได้กับผู้สมัครงานที่แนะนำสำหรับโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติที่ได้รับเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเท่านั้น

ข. ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และ

ค. จะสิ้นอายุเมื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องสิ้นอายุหรือถูกถอดจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราด้วยประการอื่น ⁠

10. จำนวนเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถสำหรับวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแต่ละช่องทางมีดังนี้

ก. ส่งตำแหน่งงาน –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 25 เครดิต

ข. ข้อความ –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 50 เครดิต

ค. การเข้าถึงจดหมายแนะนำตัว –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 200 เครดิต ⁠

11. หากผู้สมัครงานต้องการแสดงข้อมูลของตน ผู้สมัครงานสามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงข้อมูลผู้สมัครงานผ่านบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถมากน้อยเพียงไร (กรุณาอ้างอิงหัวข้อการตั้งค่าการมองเห็น (Visibility Settings) ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าการตั้งค่าการมองเห็นของผู้สมัครงานอาจกระทบต่อวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ท่านจะสามารถใช้บริการได้ ⁠

12. ในการซื้อจดหมายแนะนำตัวของผู้สมัครงานผ่านวิธีการเข้าถึงจดหมายแนะนำตัวนั้น ท่านรับทราบว่า ผู้สมัครงานอาจได้รับการแจ้งเตือนว่า ท่านได้เข้าชมและซื้อข้อมูลผู้สมัครงาน และได้มีการจัดเตรียมข้อมูลผู้สมัครงานนั้นไว้ให้ท่าน นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลองค์กรของท่านต่อผู้สมัครงาน แม้ท่านจะใช้ฟังก์ชันผู้ลงโฆษณาส่วนตัว (Private Advertiser) ก็ตาม ⁠

13. ท่านจะตกลงว่าจะใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับผ่านการบริการดังกล่าวดังนี้

ก. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกระบวนการจ้างงานสำหรับโอกาสงานตามที่โฆษณาไว้ในโฆษณาตำแหน่งงานที่มีลักษณะเข้าคุณสมบัติที่ท่านได้รับเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และ

ข. ปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาของเราอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่อต้านสแปมที่ใช้บังคับ (ตามคำนิยามในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา) ⁠

14. กรณีพบกิจกรรมใดฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 13 เราขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการต่อไปนี้ทันที

ก. ถอดโฆษณาตำแหน่งงานสดใด ๆ ที่ท่านอาจเผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ

ข. ยกเลิกเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถของท่าน ⁠

15. เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ (รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน) โดยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจน หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาย่อมไม่มีผลบังคับถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถนี้ ⁠

16. ท่านสามารถใช้วิธีการติดต่อผู้สมัครในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ดังนี้ (ข้อจำกัดการใช้งานรายวัน)

ข้อจำกัดพิจารณาตามผู้ใช้

ข้อจำกัดพิจารณาตามบัญชี

การเข้าถึงจดหมายแนะนำตัว

วันละไม่เกิน 100 ครั้งต่อผู้ใช้ 1 คน

วันละไม่เกิน 1200 ครั้งต่อ 1 บัญชี

ข้อความ

วันละไม่เกิน 100 ครั้งต่อผู้ใช้ 1 คน

วันละไม่เกิน 300 ครั้งต่อ 1 บัญชี

ส่งตำแหน่งงาน

วันละไม่เกิน 200 ครั้งต่อผู้ใช้ 1 คน

วันละไม่เกิน 2000 ครั้งต่อ 1 บัญชี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้ให้นำมาใช้สำหรับ "บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม" ซึ่งเป็นบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถในรูปแบบพิเศษ และมีค่าบริการ ⁠

2. ผู้ที่สามารถเข้าถึงบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมจะไม่สามารถใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ไม่มีค่าบริการได้ และจะไม่สามารถใช้เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่เคยออกให้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการที่ไม่มีค่าบริการนั้นได้อีกต่อไป ⁠

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้มีผลผูกพันทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องและกิจการหรือองค์กรใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทน (หรืออ้างว่าเป็นตัวแทน) โดยในการอ้างอิงถึง "ท่าน" และ "ของท่าน" และคำเรียกที่เกี่ยวข้องนั้นให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ⁠

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้ให้รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา ซึ่งใช้บังคับกับท่านเช่นกัน กล่าวคือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา (เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยคู่สัญญาและกฎหมายที่ใช้บังคับ) ให้นำมาใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้ด้วย

5. คำที่กำหนดคำนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ (สามารถดูได้ข้างต้น) ให้มีความหมายเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้

6. ท่านสามารถสมัครใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมได้ภายใต้สัญญาโฆษณา (Advertising Agreement) หรือสัญญาซื้อขาย (Sales Agreement) ที่ทำไว้กับเรา ดังนี้

ก. สมัครใช้บริการร่วมกับงบประมาณโฆษณา (Ad Budget) (สัญญาร่วม) หรือ

ข. สมัครใช้บริการแต่เพียงอย่างเดียว (Standalone Credit Pack)

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบช่องทางที่ท่านมีสิทธิใช้บริการ

7. ท่านจะได้รับเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถตามที่ระบุในสัญญาร่วมหรือ Standalone Credit Pack กรณีสัญญาร่วม กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดในข้อ 14 ถึงข้อ 16 (รวมกัน) เกี่ยวกับการเติมเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถโดยอัตโนมัติ ⁠

8. ในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม ท่านสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้

ก. ค้นหาข้อมูลผู้สมัครงานที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครงานจะเป็นไปตามกำหนดดังนี้

 • การตั้งค่าการมองเห็นที่ผู้สมัครงานเลือกไว้ผ่านบัญชีของผู้สมัครงานที่มีอยู่กับเรา และ

 • พื้นที่ที่ค้นหา โดยจะสามารถมองเห็นผู้สมัครงานได้เมื่อเป็นการค้นหาผู้สมัครงานในพื้นที่ที่ผู้สมัครงานกำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่ที่ต้องการ (โดยรวมถึงพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย) และพื้นที่ใดก็ตามที่ผู้สมัครงานระบุไว้ในประวัติการทำงานและบันทึกในหน้าข้อมูลผู้สมัครงาน และ

ข. ใช้เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถเพื่อใช้วิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถวิธีใดก็ได้สำหรับผู้สมัครงานที่ปรากฏในผลการค้นหา (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อจำกัดการใช้งานรายวัน และข้อจำกัดใดก็ตามภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียมนี้) ท่านเข้าใจและรับทราบว่าการตั้งค่าการมองเห็นของผู้สมัครงานอาจกระทบต่อวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถที่ท่านจะสามารถใช้บริการได้ ⁠

9. จำนวนเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถสำหรับวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแต่ละช่องทางมีดังนี้

ก. ส่งตำแหน่งงาน –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 25 เครดิต

ข. ข้อความ –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 50 เครดิต

ค. การเข้าถึงจดหมายแนะนำตัว –เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจำนวน 200 เครดิต ⁠

10. ท่านจะตกลงว่าจะใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับผ่านการบริการดังกล่าวดังนี้

ก. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกระบวนการจ้างงานโดยแท้จริงสำหรับโอกาสงานที่ท่านกำลังสรรหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และ

ข. ปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณาของเราอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายต่อต้านสแปมที่ใช้บังคับ (ตามคำนิยามในข้อกําหนดการใช้บริการโฆษณา) ⁠

11. กรณีพบกิจกรรมใดฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 10 เราขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการต่อไปนี้ทันที

ก. ถอดโฆษณาตำแหน่งงานสดใด ๆ ที่ท่านอาจเผยแพร่ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา และ

ข. ยกเลิกเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถของท่าน ⁠

12. ท่านจะต้องไม่ใช้บริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถแบบพรีเมียม (รวมถึงวิธีการติดต่อผู้สมัครงานในบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับผู้สมัครงานและ/หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตนที่นอกเหนือไปจากการดำเนินกระบวนการจ้างงานโดยแท้จริง

13. ให้นำข้อ 14 ถึง 17 (รวมกัน) มาใช้บังคับในกรณีสัญญาร่วม ⁠

14. ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วม เมื่อใดก็ตามที่เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถคงเหลือในบัญชีของท่านลดลงเหลือไม่เกิน 200 เครดิตจะมีการเติมเครดิตเข้าบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ (เครดิตเพิ่มเติม) คิดเป็นร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณโฆษณา (Ad Budget) ภายใต้สัญญาร่วม เว้นแต่ในสัญญาร่วมจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ⁠

15. การเติมเครดิตเพิ่มเติมจะมีค่าใช้จ่ายเรียกชำระจากท่านในวันแรกของเดือนปฏิทินหลังจากที่มีการจัดสรรเครดิตเพิ่มเติม หรือหากเป็นการจัดสรรเครดิตเพิ่มเติมในเดือนสุดท้ายของสัญญาร่วมจะมีการเรียกชำระเงินรวมไว้ในใบแจ้งราคางวดสุดท้าย ⁠

16. หากท่านไม่ประสงค์รับการจัดสรรเครดิตเพิ่มเติมจะต้องแจ้งให้เราทราบ หากมีเครดิตเพิ่มเติมใดออกให้ก่อนท่านจะแจ้งให้เราทราบ ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเครดิตเพิ่มเติมนั้น ⁠

17. เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถของท่านจะสิ้นอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาร่วม (ยกเว้นเป็นการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด) โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ หรือยกยอดไปไว้รวมกับสัญญาฉบับอื่น ๆ ที่มีขึ้นในภายหลังได้

18. ให้นำข้อ 19 ถึง 20 (รวมกัน) มาใช้บังคับในกรณี Standalone Credit Pack ⁠

19. บัญชีของท่านจะไม่ได้รับเครดิตเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 14 ⁠ ⁠20. สัญญาของท่านจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านใช้เครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถหมดก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา หรือเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถจะสิ้นอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา (ยกเว้นเป็นการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด) โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าเครดิตบริการค้นหาผู้สมัครงานที่มีความสามารถ และไม่สามารถยกยอดไปไว้รวมกับสัญญาฉบับอื่น ๆ ที่มีขึ้นในภายหลังได้